DocumentBurster

DocumentBurster

Virgil – Open Source –
DocumentBurster takes PDF reports as input and bursts them based on metadata. It supports PDFCreator, Crystal Reports, JasperReports, Pentaho, OpenReports, JFreeReport, JXLS, and Eclipse BIRT. The bursted documents can be sent to email and/or FTP.

Tổng quan

DocumentBurster là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Virgil.

Phiên bản mới nhất của DocumentBurster hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

DocumentBurster đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

DocumentBurster Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DocumentBurster!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại